Search form

Luk ma Peba 7:7

7Sɨ onggɨt paemb kon kolenggyam b'angwasɨn da kon re ma rɨrɨrjog rɨga en menonɨm mor pɨlwa. Ajɨ man yɨt nena yopulite, ɨ ɨdenat koina wɨko rɨga b'ɨtɨsakenj.