Search form

Luk ma Peba 7:9

9Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt utkundonj, Ton kɨd kesa awonj ti gatab. Ɨ ket wɨp engendonj ukoi rɨga bobo wa pɨlwa yepiya re Tin yɨmta yundoko dɨde ket amninonj da, “Kon wen tamninyɨn da Kon maike ya pɨlnat odede ɨmɨnjog gar ke utkunda rɨga yodarond Israel rɨga wa wɨngɨrɨnd.”