Search form

Luk ma Peba 8:10

10Sɨ Ton mɨra amninonj da, “God kea jɨ Tina pumb tungg gatab wɨgawɨga yɨt wumɨr akainonj wanɨm nony aukam, ajɨ nɨnda rɨga wanɨm re tendam yɨt nena kaim amneninyɨn, nokɨm da ɨdenat bageyamɨmna yɨt rɨrɨrkɨp tainy, odede yɨt da,

‘Ton yɨr ongong reyeninem, ajɨ goro rangwateninem,

ɨ kwa ton rutkundeninem, ajɨ goro nony raukinem.’