Search form

Luk ma Peba 8:12

12Ɨ opi re jɨ tuny nyawɨnd ɨsokto re ɨnsimemb jɨ rɨga yepim re God ma yɨtkak utkundenanj, ɨ onggɨt kak ke daka Satana ik towa pɨlwa, dɨde ewaikuriny God ma yɨtkak towaina gar ke, nokɨm da ɨdenat ton maka God ma yɨtkak gar ke utkunda ke okatenyi dɨde maka yɨrkokar okatenyi.