Search form

Luk ma Peba 8:14

14Ɨ opi re jɨ wanja metɨnd ɨsokto re ɨnsimemb jɨ rɨga yepim re God ma yɨtkak utkundenanj, ajɨ God ma onggɨtyam yɨtkak kɨma wɨmena wɨngɨrɨnd re nɨnda gar bebɨg dɨde jogjog gasa singi ɨ dɨde gowukoi sam mɨlepim ten wɨp awarkenanj, sɨ tonsimemb ket ten ekangɨndenanj. Sɨ onggɨt paimemb ton maka b'obogɨl ɨnɨka wuweny kɨp ɨjagɨkam.