Search form

Luk ma Peba 8:16

Lampa Uwonyitam Ororɨnd

(Mak 4:21-25)

16“Makwa ɨta yɨpa rɨgat lampa so omɨny dar ke ɨkangɨndam o kasa wɨrand oramitam. Ajɨ ton oror nate uwonyis, nokɨm da ɨdenat rɨgap ngaya yɨr ongi pɨtand, ra ton wɨngɨr wa b'ɨtgarkanj.