Search form

Luk ma Peba 8:18

18Sɨ onggɨt paemb wɨn b'ogla nonyɨk b'obogɨl b'amdeninam onggɨt yɨtkakɨm pɨlɨnd rɨja im re yu wɨn utkundenindam Kor pɨlke! Mop nokɨp yet ra Koina onggɨtyam yɨtkak wumɨr okateny, God opima b'usaya kwa yɨtkak gatab ti wumɨr ogoniny. Ajɨ yet ra maka okateny, God ɨta awɨr omnau nangga mog wumɨr rɨnte re ton nony ke yindeny da ton ɨta yowam.”