Search form

Luk ma Peba 8:21

21Ɨ Yesu rɨga esmonggainonj da, “Kor mog dɨde Kor yɨngganwar re tonpimemb jɨ yepim re God ma yɨtkak utkundenanj dɨde b'ingawand aramitenanj.”