Search form

Luk ma Peba 8:23

23Ɨ re ton gɨgand wuwonj, Yesu kea yɨt wegonj. Ɨ onggɨt wɨnɨnd ukoi depu rɨb ikonj de onggɨt sɨpand, sɨ gɨga re kea nyɨ b'angjɨka yikenonj, ɨ ton ma sobijog bebɨg nat aukɨto.