Search form

Luk ma Peba 8:24

24Sɨ ket Tina b'auyaena rɨgap Ti pɨlwa wuwonj dɨde ket yɨt opmura yiyeno odede yɨt kɨma da, “Ukoyam, Ukoyam! Yɨm nokaine! Men momta im negɨr taindam.” Ɨ Yesu ket utnyitonj dɨde ɨtemb depu rɨb dɨde ukoi wuro samany eyowonj, ngɨrpu sɨpa mumakesajog awonj.