Search form

Luk ma Peba 8:27

27Ɨ re Yesu gɨga ke gɨl wa opendonj, yɨpa onggɨt taun ke rɨgat yet re negɨr wɨngawɨnga ma okati yɨbnonj, ton ket Yesund wɨpwɨp yomnonj. Onggɨt rɨgat b'ila ke maka kobɨrgɨm b'ikokenenonj, ɨ dɨde metɨnd yɨbnenenonj. Ajɨ ton yɨbnenenonj re nɨnda gɨmo yɨund eski gopmet wɨngɨr nat.