Search form

Luk ma Peba 8:3

3ɨ Kujamna kongga Yoanna yet re Erodɨmna wulkɨp yɨr ɨpka rɨga yɨbnonj, ɨ Susanna, ɨ dɨde nɨnda kongga, opimemb komkesa kongga toda kwa kea Yesu kɨma yɨpand wuwenonj, dɨde ket towainajog gasa kena Yesu dɨde ɨtmɨkitijog rɨga yɨm akaenento.