Search form

Luk ma Peba 8:30

30Ɨ Yesu ket tin yɨgekitonj da, “Yete mor nyɨ?” Sɨ jogjog negɨr wɨngawɨngap kea b'ɨgarkɨto ti pɨlɨnd, sɨ onggɨt penaemb ton ket mɨra yomnonj da, “Ligiyonte.”