Search form

Luk ma Peba 8:31

31Ɨ ton ket Yesund yɨgekenayo da, “Goro sɨn nitngainɨm menonɨm de ngortod wa kunɨnkunɨn euki kip wa rokasim re negɨr wɨngawɨnga wekeny negɨr ma b'ɨsagɨka okatam.”