Search form

Luk ma Peba 8:32

32Onggɨt wɨnɨnd kea jogjog ongeni b'om bobo wekenonj dor tabɨnd. Ɨ onggɨt negɨr wɨngawɨngap ket Yesund yɨgekito da, “Sɨn ningaine onggɨt b'om wa pɨlwa b'ɨgarkam.” Ngɨrpu Yesu ket ten engainonj b'ɨgaram.