Search form

Luk ma Peba 8:33

33Seg negɨr wɨngawɨngap ket onggɨt rɨgam pɨlke opekto dɨde ket b'om wa pɨlwa b'ɨgarkɨto. Ɨ opimemb b'om bobo b'ɨkto sɨpa yuru kumb wa, ɨ ket sɨpa wa unykurto, ngɨrpu ket komkesa uj aukɨto.