Search form

Luk ma Peba 8:34

34Ɨ re onggɨt b'om ongena rɨgap yɨr yongo onggɨtyam mɨle auki, ton ket b'ɨkento dɨde yɨdɨr yɨt yiyeno onggɨt taunɨnd dɨde nɨnda tungg nata.