Search form

Luk ma Peba 8:35

35Sɨ rɨga re kea wuwenonj onggɨtyam auki mɨle yɨr ongongɨm. Ɨ re ton Yesum pɨlwa wuwenonj, ton kea yodareno ɨtemb rɨga ya pɨlkena re negɨr wɨngawɨnga opekto. Ajɨ ton kobɨrgɨm b'ikoki dɨde b'ogɨl nony menamena okateni kɨma na omiti yɨbnonj Yesum wusɨnd. Sɨ ton ket moga na aukɨto.