Search form

Luk ma Peba 8:36

36Ɨ yepiya re towa yɨr ke yɨr yongo rɨdede na Yesu onggɨt negɨr wɨngawɨnga ma okati rɨgam yɨrkokar yokawonj, ton ket rɨga wumɨr omnena eyento.