Search form

Luk ma Peba 8:38

38Ɨ onggɨt wɨnɨnd re Yesu iwatam awonj, onggɨt rɨgat ya pɨlkena re negɨr wɨngawɨnga opekto, Yesund yɨgekitonj Ton kɨma menonɨm. Ajɨ Yesu tin yɨtmɨkitonj odede yɨt kɨma da,