Search form

Luk ma Peba 8:4

Tuny Ɨgmarka Rɨgam gatab Tendam Yɨt

(Mat 13:1-23; Mak 4:1-20)

4Ɨ re komkesa taun ke rɨga wuwenonj Yesum pɨlwa, sɨ kea ukoi rɨga bobo yɨpand b'eomto, Yesu ket yɨpa tendam yɨt usekawonj.