Search form

Luk ma Peba 8:40

Yairomna Uj Ngɨmngai Yilo Okawam dɨde Kopa Kongga Ɨsakendam

(Mat 9:18-26; Mak 5:21-43)

40Ɨ re Yesu ɨtendonj, rɨga bobop kea Tin simesime yomno, nokɨp komkesa rɨga re kea Ti yɨr ungawand wekenonj.