Search form

Luk ma Peba 8:41

41Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨpa rɨga nyɨ da Yairo yet re Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met mopyam yɨr ɨpka rɨga na yɨbnonj, ton ikonj Yesum pɨlwa. Ɨ ton Yesum wɨp ke kumsos b'amka kɨma b'amairenonj dɨde Tin yɨgekitonj menonɨm tina met wa.