Search form

Luk ma Peba 8:42

42Mop nokɨp ti yɨpaina nena na ngɨmngai b'ɨga yɨbnawonj ama rɨka twelp (12) kemag kɨma na dɨde ket momta uj okata nat wɨbnonj.

Sɨ re Yesu Yairom met wa yiwatonj, rɨga bobop kea Tin ɨwatɨndena yiyo pɨpmet b'ɨsatena kɨma.