Search form

Luk ma Peba 8:43

43Ɨ kea dɨkɨnd yɨpa kongga wikonj towa wɨngɨrɨnd yet re kus opekenenonj twelp (12) kemag kɨma. [Sɨ ton kea wikenenonj dokta yɨr ongongɨm dɨde tina kupka yɨrkokar esomnena yiyenenonj.] Ajɨ makwa yet Tin wɨsakendonj.