Search form

Luk ma Peba 8:45

45Ɨ Yesu rɨga arkisinonj da, “Yet ken nesopai?” Ɨ re komkesa rɨga b'aento, Petro Tin yomnonj da, “Ukoyam! Rɨga bobopim men ɨwatɨndena miyenyi dɨde mor wusɨnd pɨpmet b'ɨsatena wuweny.”