Search form

Luk ma Peba 8:5

5“Yɨpa wala rɨga tina tuny ɨgmarkam yikonj sopapu wa. Ɨ re ton egmarkinonj, nɨnda tuny ɨsokto nyawɨnd, sɨ rɨgap kea onggɨtyam ɨgmarki tuny ɨpmɨndena eyento towa menamena wɨngɨrɨnd dɨde ket pumbɨnd ngenap auto.