Search form

Luk ma Peba 8:50

50Ajɨ re Yesu onggɨtyam yɨt utkundonj, Ton Yairond yomnonj da, “Goro moga tawɨm! Gar ke utkunda nena yoramite! Ɨta mor b'ɨga b'ɨtɨsakenj dor.”