Search form

Luk ma Peba 8:51

51Ajɨ re ton tina met wa opekto, Yesu maka engainonj nɨnda rɨga b'ɨgaram wɨngɨr wa Ton kɨma, ajɨ ɨna Petro ɨ Yoan ɨ Yakobo ɨ dɨde onggɨt b'ɨgamna b'u ake mog.