Search form

Luk ma Peba 8:52

52Ɨ onggɨt wɨnɨnd, komkesa rɨga yii b'ɨrɨnena nat wekenonj dɨde kom b'amoratena kɨma b'ɨaena wuwenonj ti gatab, ajɨ Yesu ket ten amninonj da, “Goro yii taininam! Mop nokɨp ɨtomb ngɨmngai b'ɨga re ma uj o, ajɨ yɨt o weg.”