Search form

Luk ma Peba 8:56

56Sɨ ti b'u ake ti mog re wɨnga kesa na awonda. Ajɨ Yesu danda kɨma b'ingawa yɨt yoramitonj da, “Goro yɨpat onggɨtyam gatab yɨt pɨta omnɨkɨm!”