Search form

Luk ma Peba 8:8

8Ɨ kwa nɨnda tuny ɨsokto b'ogɨl sal gowɨnd, ɨ pok ɨkkɨto ngɨrpu ɨngkek ket kɨp ejagɨkto yɨpa ke wan andred (100) kɨp.” Ɨ onggɨt yɨt seg ke, Yesu b'okta ara yikenonj da, “Yete re man wɨngawɨnga ke yɨpya kɨma, man utkunde!”