Search form

Luk ma Peba 9

Twelp (12) Ɨtmɨkitijog Rɨga Ɨtmɨkitam

(Mat 10:5-15; Mak 6:7-13)

1Ɨ Yesu ket Tina Twelp (12) b'auyaena rɨga ara emokinonj b'eomam, ɨ Ton ket ukoi danda dɨde juwai agoninonj komkesa negɨr wɨngawɨnga eaukenam dɨde komkesa kopa ke ɨsagɨkam. 2Ɨ Ton ket ten etmɨkisinonj God ma pumb tungg gatab bage yɨt pɨtapɨta omnenam dɨde kopa rɨga ɨsagɨkam. 3Ɨ re Ton ɨtmɨkitam amninonj, Ton ten engainonj da, “Goro kwa nangga na eyinam wa menonɨm! Goro kutɨp kɨma, goro ga kɨma, goro owou kɨma, goro wulkɨp kɨma, ɨ goro kobɨrgɨm talomam kɨma! 4Ra wɨn tuwenyɨt tungg yɨpayɨpa nata, ɨ dɨde ra yɨpayɨpa met nata obai tamnenanj waina menon tungg wɨngɨrɨnd, omanda tekenyɨt, ngɨrpu ra wɨn tungg terarenindam dem. 5Ɨ rɨga yepiya ra maka wen simesime tamnenanj dem, sɨ wɨn ɨdenatemb ket onggɨt met ke o onggɨt taun ke iwasya. Ɨ onggɨt iwata wɨnɨnd wɨn b'ogla waina pɨspamɨnd sungar tedbenenindam towanɨm nony aukam da towaina negɨr mɨle b'ɨsagɨkam wɨn ɨta ik dem.” 6Yɨt seg ke ton ket yiwato dɨde tungg nata wuwenonj. Ɨ rɨkɨnd re ton wuwenonj komkesa wɨnɨnd, ton kea God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyeno dɨde kopa ke rɨga ɨsagɨka eyento.

Erodɨmna Nonysɨpsɨp Yesum gatab

(Mat 14:1-12; Mak 6:14-19)

7Ɨ re Galili eriya king Erod utkundenonj komkesa onggɨtyam auki mɨle gatab, ton ma sobijog na nonysɨpsɨp aukonj. Mop nokɨp nɨnda rɨgap opurena eyento da baptiso Yoan kea uj ke utnyitonj, 8ɨ kwa nɨnda rɨgap da bageyam Eliya kea pɨtapɨta awonj, ɨ dɨde kwa nɨnda rɨgap da yɨpa b'ilap bageyam e utnyitonj. 9Ajɨ Erod yindonj da, “Kon ke Yoanɨnd mop yɨpendond, ajɨ yetemb jɨ rɨga ya gatab im re kon onggɨtyam yɨt utkundenyɨn?” Sɨ ton nya oraka eyeninonj Yesund yɨr ongongɨm.

Yesu Paib Tausɨn (5,000) Rɨga Angeninonj

(Mat 14:13-21; Mak 6:30-44; Yoan 6:1-14)

10Ɨ re ɨtmɨkitijog rɨga ɨtekto, ton ket Yesund wumɨr yomneno komkesa gasa rɨna re ton amnɨkto.

Sɨ Yesu ket ten eyinonj tentawar wa Ton kɨma de yɨpa taun wa ogenaya da Betsaida. 11Ajɨ rɨga bobop kea wumɨr yokato rɨkɨnd re Yesu yɨbnonj, ton kea Tin oraka yiyo. Seg Ton ten simesime amneninonj dɨde ten yɨt atainonj God ma pumb tungg gatab, dɨde kopa rɨga esakenjinonj yena re Ton singi amneninonj ɨsagɨkam. 12Ɨ re ket bibɨr wɨn awɨr auka yikonj, Twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga tuwonj Ti pɨlwa, ɨ yomno da, “Rɨga bobo etmɨkenine, nokɨm da ɨdenat ton wuswus tungg nata dɨde wungawungapu tungg nata wungapu pɨpmet dɨde owou oraka teyenanj! Nokɨp men re wul kesa tungg nasim wekenyɨn.” 13Ɨ Yesu ket esmonggainonj da, “Wɨn towa owou agoninam!” Ajɨ todaka ket yomno da, “Sowa ɨnsima paib (5) sana nganja dɨde nɨmog kabum nena wekeny. Sɨ sɨn maka ra wuyɨn dɨde onggɨt komkesa rɨga rɨrɨrɨnd owou temjindam, sɨn ma rɨrɨr im towa ogonam.” 14Ton odede penaemb onggɨtyam yɨt apurento, nokɨp demb de ama rɨka paib tausɨn (5,000) rɨgajog na wekenonj. Ajɨ Ton Tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Komkesa rɨga b'ogla ama rɨka pipti (50) bobond omnɨka eyenina diyam awowɨm!” 15Seg ton ket Yesu ma onggɨt yɨt rɨrɨrɨnd komkesa rɨga gowɨnd omnɨkam amnento. 16Ɨ ket Yesu paib (5) sana nganja dɨde nɨmog kabum akasinonj, ɨ pumb wa yɨr yikenonj dɨde ket Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ngɨrpu sana nganja epkɨkinonj dɨde kabum ɨpka eyenonj, ɨ ket Tina b'auyaena rɨga wa agoninonj rɨga bobo wa yingg iyenam. 17Ɨ komkesa rɨga diyam auto re kea ngor aukɨto. Seg ket b'auyaena rɨgap rɨga wa pɨlke kombyam owou akatto dɨde ket kea twelp (12) wat yɨndangɨr amnɨkto.

Petro ma Pɨtapɨta Omni Yɨt dɨde Yesu ma Uj dɨde Utnyita gatab Bage Yɨt

(Mat 16:13-28; Mak 8:27–9:1)

18Ɨ yɨpa wɨnɨnd re Yesu Tinta yɨr opmitenonj, Tina b'auyaena rɨga re kea dɨkɨnd Ton kɨma wekenonj. Ɨ Ton ket ten arkisinonj da, “Yena rɨgap yomnɨkenenyi da yeten Kon?” 19Ɨ ton mɨra yomno da, “Rɨgap endenenanj da Man re baptiso omnɨkayam Yoantet, ajɨ nɨndap da Man Eliyatet, ɨ nɨndap da yɨpa b'ilap bageyam e utnyitonj.” 20Ajɨ Yesu ten egekisinonj da, “Ajɨ wɨdaka rɨngmim, wɨn yena yomnɨkenenya da yeten Kon?” Sɨ Petro ket mɨra yomnonj da, “Man re Godɨmna Kerisotet yena re God gaya yeaukonj Tina wɨko omnɨkam.”

21Ɨ Yesu danda kɨma ten engainonj da, “Goro yena rɨga wumɨr tamnina Kor gatab!” 22Seg Yesu yindonj da, “Rɨgamna B'ɨga b'ogla jogjog b'ɨdgotnena rakatenin, ɨ Ju rɨga waina elda rɨga ɨ yɨna mopyam sɨ rɨga ɨ dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap b'ogla ɨsayi dem, ngɨrpu b'ogla onganji dem. Seg nowam bibɨrɨnd Ton b'ogla kwa tutnyis dem uj ke.” 23Ɨ Ton ket komkesa rɨga amninonj da, “Yet ra man singi taet Ken yɨmta undokam, man b'ogla naska moina singi komkesa terarkinyɨt, ɨ kwa man b'ogla ita bibɨr rɨrɨrɨnd komkesa bebɨg takasinyɨt Godɨm wɨkond ngɨrpu moina uj wul b'agbagɨnd, dɨde ket Ken yɨmta nutundoket. 24Mop nokɨp yet ra tilenggyam tina yɨrkokar yɨrgong omnɨka iyeny, ton ɨta ɨtemb tina yɨrkokar dadal edamkis dem. Ɨ daka yet ra tina yɨrkokar edamkis Kor map, ton ɨta ɨtemb tina yɨrkokar dadal okas dem. 25Ɨ ra man komkesa gowukoi mornɨm okasɨt ɨ dɨde onggɨt gowukoi map moina yɨrkokar edamkisɨt dem, sɨ nangga b'ogɨl e man yɨr onget onggɨt gowukoi okati ke? 26Ɨ kwa yet ra man Ken dɨde Koina yɨt gar ke ɨngar kɨma takasinyɨt rɨga wa wɨngɨrɨnd, Rɨgamna B'ɨgat daka men ɨngar kae motɨny dem, ra Ton yɨna aneru kɨma ik dem Tina b'ogɨl ɨnyomarena kɨma dɨde Ti B'u ma b'ogɨl ɨnyomarena kɨma. 27Ajɨ Kon ɨmɨnjog nitinjɨn da yepim re wɨn owɨnki wekenyɨt dɨkɨnd, wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap makwa opima uj taukanj, ngɨrpu ra ton yɨr ongi dem God ma pumb tungg.”

Yesu ma B'enga Wɨp Ɨnyomarena Yɨpa Dorɨnd

(Mat 17:1-8; Mak 9:2-8)

28Ɨ onggɨtyam gatab yɨt opurena seg ke re ket ama rɨka eitɨm (8) bibɨr awonj, Yesu ara emokinonj Petro ɨ Yoan ɨ dɨde Yakobo dɨde ket wuwonj de yɨpa dor kumb wa yɨr opmitam. 29Ɨ re Ton yɨr opmitenonj, Tina wɨp re etama kɨma na aukonj dɨde Tina kobɨrgɨm ngaya pɨla na ɨnyomarena kɨma bɨlbɨljog aukonj. 30-31Ɨ odedend ket nɨmog rɨga, Mose ake Eliya, pɨta awonda b'ogɨl ɨnyomarenand dɨde Yesu kɨma yɨpand yɨtnono aenonda Tina gowukoi ɨraram gatab rɨnte ra rɨrɨrkɨp tainy dem Yerusalemɨnd. 32Ajɨ onggɨt wɨnɨnd Petro dɨde ton kɨma rɨga re ma sobijog yɨtpa pena yɨr uwonento. Ajɨ re ton yɨr opngɨkto, ton kea yɨr angto Yesumna b'ogɨl ɨnyomarena dɨde nɨmog rɨga Ton kɨma onyiti. 33Ɨ re ton Yesund ɨraram yomnonda, Petro Yesund yomnonj da, “Ukoyam! Sɨn otomanti im wekenyɨn dɨkɨnd. Sɨ sɨn nowa plaimet raranginum, yɨpa Mornɨm, ɨ yɨpa Mosem, ɨ dɨde yɨpa Eliyam.” Ajɨ ton maka nony awonj nangga mana ton yindonj. 34Sɨ re ton onggɨtyam yɨt apureninonj, rɨm ikonj dɨde ket ten ekangɨnjinonj. Ɨ re ton rɨm bora wa b'ɨgarkɨto, ton kea moga aukɨto. 35Ɨ ara ikonj onggɨt rɨm bora ke odede da, “Ɨtemb jɨ Koina B'ɨga yena re Kon yobagendond. Sɨ wɨn Tin yutkunda!” 36Ɨ onggɨtyam ara seg ke ket, ton Yesu nena na yɨr yongo. Sɨ ton nowa rɨga yɨt kesa na wekenonj onggɨt gatab, ɨ onggɨt wɨnɨnd ton makwa yena ngai wumɨr amnento nangga na re ton yɨr angto.

Yesu Yɨpa Kewar B'ɨgam Negɨr Wɨngawɨnga Yewaikitawonj

(Mat 17:14-18, 22-23; Mak 9:14-32)

37Ɨ ɨspari ke ket re ton tuwonj dor kumb ke, ukoi rɨga bobo kea tuwonj Yesund wɨpwɨp omnam. 38Ɨ odedend ket onggɨt rɨga bobo wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat Yesund ara yɨawonj da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Kon Men mɨtenaen da Man kor b'ɨgand kear omnyɨt, nokɨp ton re kor lesmɨta b'ɨga e. 39Ɨ negɨr wɨngawɨngat tin yemorkeneny dɨde ɨndama kamil yowarkeneny, ɨ tumol aembɨka kɨma tin kakwulwul yomnɨkeneny, ngɨrpu tin gou wa nenegɨr kana ɨngmandena yiyeneny, ɨ ɨngkaemb ket tin yɨrareneny. Ajɨ ɨdenata ɨrar ra tin gou wa omɨny. Ajɨ maka ra ton odede nenegɨr kana omnena iyeny, ton ma ɨta tin ɨrarena iyeny. 40Sɨ kon ke pop Moina b'auyaena rɨga wa pɨlwa b'ɨtena yoramisɨn negɨr wɨngawɨnga ewaikitam, ajɨ ton ma rɨrɨr na.” 41Sɨ Yesu mɨra amninonj da, “Oo, gar ke utkunda kesa dɨde gar eskamki rɨga yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd! Rɨdede pɨn e Kon nɨtɨbnyɨn wɨn kɨma dɨde rɨdede pɨn e Kon musɨk wɨmena okasɨn waina gar ke utkunda kesa mɨle gatab?” Ɨ Ton ket b'ɨgam b'und yomnonj da, “Mor b'ɨgand iyɨm Kor pɨlwa!” 42Ɨ re ɨtemb b'ɨga ikonj Ti pɨlwa, negɨr wɨngawɨngat tin gou wa yɨskantonj dɨde ukoi kana kaktɨtɨ kɨma yɨjgɨndenonj. Sɨ Yesu ket negɨr kɨlkɨl wɨngawɨngand samany yiyowonj, dɨde ket onggɨt kewar b'ɨgand yɨsakendonj, ngɨrpu ti b'uɨm b'ɨga yokawonj. 43Seg komkesa rɨgap wɨnga kesa aukɨto Godɨmna ukoijog danda gatab.

Ɨ re komkesa rɨga kɨd kesa aena wuwenonj onggɨtyam komkesa mɨle gatab rɨna re Yesu amnɨkinonj, Ton Tina b'auyaena rɨga amninonj da, 44“Wɨn b'obogɨl onggɨtyam Koina yɨtkak gar ke takasindam nangga gatab im ra Kon wumɨr tamninyɨn. Mop nokɨp Rɨgamna B'ɨgand ɨta namb tɨb yii dem de rɨgaina yɨm kumb wa.” 45Ajɨ Tina b'auyaena rɨgap maka nony aukɨto onggɨtyam opureni yɨt gatab, dɨde onggɨtyam yɨt re egiti na yɨbnonj towa pɨlke, sɨ onggɨt penaemb ton maka yongwato. Ɨ ton kwa moga na aukɨto Tin ɨgekitam onggɨtyam opureni yɨtkak gatab.

Yete Ukoyam

(Mat 18:1-5; Mak 9:33-40)

46Ɨ yɨpa yɨt b'ugwatena pɨta awonj b'auyaena rɨga wa wɨngɨrɨnd da yete ukoyam yɨbɨm towa wɨngɨrɨnd. 47Ajɨ Yesu kea wumɨr awonj towaina garɨnd onggɨtyam yɨt b'ugwatena gatab, ɨ Ton ket yɨpa b'ɨga sobijog yokatonj dɨde ket Ti yɨu ke yonyitonj. 48Seg Ton ket ten amninonj da, “Yet ra odede b'ɨga sobijog simesime omɨny Koina nyɨ kɨma, ton re Kena simesime nomɨny. Ɨ dɨde yet ra Ken simesime notɨny, ton re kea simesime yomɨny yet re Ken nɨtmɨkitonj. Mop nokɨp yet ra sobijogjog tainy komkesa wa wɨngɨrɨnd, ton re ukoijog rɨga e.”

49Ɨ Yoan ket Yesund yomnonj da, “Ukoyam! Sɨn yɨpa rɨga yɨr yongu Moina nyɨ kɨma negɨr wɨngawɨnga ewaikitand. Sɨ sɨn tin yɨswangu da, ‘Goro yɨmta ke odede omnɨkɨm dem!’ nokɨp ton ma ɨta yɨmta undoka miyeny sɨn kɨma.” 50Ajɨ Yesu tin yomnonj da, “Goro tin ɨswanga! Mop nokɨp yet ra maka wen tajgasiny, ton re wa tab ke rɨga e.”

Samariya Rɨgap Yesund Yɨsayo

51Sɨ Yesum pumb wa menonɨm wɨn re kea wus wa auka ikonj, ɨ Ton ket danda kɨma yɨmjatonj menonɨm de Yerusalem taun wa. 52Ɨ Ton ket naska nata nɨnda bageyam etmɨkisinonj Samariya eriya wa, sɨ ton ket wuwonj dɨde ket b'ɨgarkɨto yɨpa tungg wa Tinɨm gasa ongonjenam. 53Ajɨ demb de rɨgap maka Tin simesime yomno, mop nokɨp Ti menon yɨbnawonj re Yerusalem taun wa na. 54Ɨ re Tina b'auyaena rɨga Yakobo ake Yoan onggɨtyam mɨle yɨr yongonda, ton endonda da, “Yonggyam! Ma man singi et da sɨn wul ingaya wub kumb ke inkam dɨde ten so omnam?” 55Ajɨ Yesu ten wɨp awarkitonj, ɨ samany eyowonj. 56Ngɨrpu ton ket wuwonj b'enga tungg wa.

Yesund Yɨmta Undoka gatab Yɨt

(Mat 8:19-22)

57Ɨ re ton menon yokato, nyawɨnd yɨpa rɨga Yesund yomnonj da, “Kon ɨta men yɨmta undoka mitiyenyɨn rɨtata ra man metkenyɨt.” 58Sɨ Yesu tin yomnonj da, “Gongɨr wa opima towa wul bora wɨmenam, dɨde pumbɨnd ngena wa kwa opima towa met, ajɨ Rɨgamna B'ɨgam re awɨr e kwa Ti wɨmenapu pɨpmet mop owaglitam.” 59Ɨ Yesu kwa ket yɨpa rɨgand yomnonj da, “Yɨmta nundoke!” Ajɨ onggɨt rɨgat Yesund yomnonj da, “Yonggyam! Kon yɨmta kae Mor pɨlwa tɨtenjɨn ajɨ naska kon kor b'und eungitam neken.” 60Ajɨ Yesu tin yomnonj da, “Toko wɨngawɨnga ke uj rɨgap gop raukinem towainajog uj rɨga, ajɨ man meke God ma pumb tungg gatab God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam.” 61Ɨ kwa yɨpa rɨgat yindonj da, “Yonggyam! Kon men ɨta yɨmta mutundoken, ajɨ naska Man ken nɨnjɨkite wɨdaemb yɨt omnam rɨga yepim re wekeny koina metɨnd.” 62Sɨ Yesu tin yomnonj da, “Yet ra yɨm taramis gou ungankapu gasa kumbɨnd, ɨ ra kak wa yɨr tetaingis, ton ma dɨmdɨm e unganka yiyeny. Sɨ ton ma rɨrɨrkɨp rɨga e God ma pumb tungg wɨko iyenam.”