Search form

Luk ma Peba 9:1

Twelp (12) Ɨtmɨkitijog Rɨga Ɨtmɨkitam

(Mat 10:5-15; Mak 6:7-13)

1Ɨ Yesu ket Tina Twelp (12) b'auyaena rɨga ara emokinonj b'eomam, ɨ Ton ket ukoi danda dɨde juwai agoninonj komkesa negɨr wɨngawɨnga eaukenam dɨde komkesa kopa ke ɨsagɨkam.