Search form

Luk ma Peba 9:12

12Ɨ re ket bibɨr wɨn awɨr auka yikonj, Twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga tuwonj Ti pɨlwa, ɨ yomno da, “Rɨga bobo etmɨkenine, nokɨm da ɨdenat ton wuswus tungg nata dɨde wungawungapu tungg nata wungapu pɨpmet dɨde owou oraka teyenanj! Nokɨp men re wul kesa tungg nasim wekenyɨn.”