Search form

Luk ma Peba 9:13

13Ɨ Yesu ket esmonggainonj da, “Wɨn towa owou agoninam!” Ajɨ todaka ket yomno da, “Sowa ɨnsima paib (5) sana nganja dɨde nɨmog kabum nena wekeny. Sɨ sɨn maka ra wuyɨn dɨde onggɨt komkesa rɨga rɨrɨrɨnd owou temjindam, sɨn ma rɨrɨr im towa ogonam.”