Search form

Luk ma Peba 9:18

Petro ma Pɨtapɨta Omni Yɨt dɨde Yesu ma Uj dɨde Utnyita gatab Bage Yɨt

(Mat 16:13-28; Mak 8:27–9:1)

18Ɨ yɨpa wɨnɨnd re Yesu Tinta yɨr opmitenonj, Tina b'auyaena rɨga re kea dɨkɨnd Ton kɨma wekenonj. Ɨ Ton ket ten arkisinonj da, “Yena rɨgap yomnɨkenenyi da yeten Kon?”