Search form

Luk ma Peba 9:20

20Ajɨ Yesu ten egekisinonj da, “Ajɨ wɨdaka rɨngmim, wɨn yena yomnɨkenenya da yeten Kon?” Sɨ Petro ket mɨra yomnonj da, “Man re Godɨmna Kerisotet yena re God gaya yeaukonj Tina wɨko omnɨkam.”