Search form

Luk ma Peba 9:22

22Seg Yesu yindonj da, “Rɨgamna B'ɨga b'ogla jogjog b'ɨdgotnena rakatenin, ɨ Ju rɨga waina elda rɨga ɨ yɨna mopyam sɨ rɨga ɨ dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap b'ogla ɨsayi dem, ngɨrpu b'ogla onganji dem. Seg nowam bibɨrɨnd Ton b'ogla kwa tutnyis dem uj ke.”