Search form

Luk ma Peba 9:23

23Ɨ Ton ket komkesa rɨga amninonj da, “Yet ra man singi taet Ken yɨmta undokam, man b'ogla naska moina singi komkesa terarkinyɨt, ɨ kwa man b'ogla ita bibɨr rɨrɨrɨnd komkesa bebɨg takasinyɨt Godɨm wɨkond ngɨrpu moina uj wul b'agbagɨnd, dɨde ket Ken yɨmta nutundoket.