Search form

Luk ma Peba 9:24

24Mop nokɨp yet ra tilenggyam tina yɨrkokar yɨrgong omnɨka iyeny, ton ɨta ɨtemb tina yɨrkokar dadal edamkis dem. Ɨ daka yet ra tina yɨrkokar edamkis Kor map, ton ɨta ɨtemb tina yɨrkokar dadal okas dem.