Search form

Luk ma Peba 9:25

25Ɨ ra man komkesa gowukoi mornɨm okasɨt ɨ dɨde onggɨt gowukoi map moina yɨrkokar edamkisɨt dem, sɨ nangga b'ogɨl e man yɨr onget onggɨt gowukoi okati ke?