Search form

Luk ma Peba 9:27

27Ajɨ Kon ɨmɨnjog nitinjɨn da yepim re wɨn owɨnki wekenyɨt dɨkɨnd, wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap makwa opima uj taukanj, ngɨrpu ra ton yɨr ongi dem God ma pumb tungg.”