Search form

Luk ma Peba 9:28

Yesu ma B'enga Wɨp Ɨnyomarena Yɨpa Dorɨnd

(Mat 17:1-8; Mak 9:2-8)

28Ɨ onggɨtyam gatab yɨt opurena seg ke re ket ama rɨka eitɨm (8) bibɨr awonj, Yesu ara emokinonj Petro ɨ Yoan ɨ dɨde Yakobo dɨde ket wuwonj de yɨpa dor kumb wa yɨr opmitam.