Search form

Luk ma Peba 9:29

29Ɨ re Ton yɨr opmitenonj, Tina wɨp re etama kɨma na aukonj dɨde Tina kobɨrgɨm ngaya pɨla na ɨnyomarena kɨma bɨlbɨljog aukonj.