Search form

Luk ma Peba 9:3

3Ɨ re Ton ɨtmɨkitam amninonj, Ton ten engainonj da, “Goro kwa nangga na eyinam wa menonɨm! Goro kutɨp kɨma, goro ga kɨma, goro owou kɨma, goro wulkɨp kɨma, ɨ goro kobɨrgɨm talomam kɨma!