Search form

Luk ma Peba 9:32

32Ajɨ onggɨt wɨnɨnd Petro dɨde ton kɨma rɨga re ma sobijog yɨtpa pena yɨr uwonento. Ajɨ re ton yɨr opngɨkto, ton kea yɨr angto Yesumna b'ogɨl ɨnyomarena dɨde nɨmog rɨga Ton kɨma onyiti.