Search form

Luk ma Peba 9:33

33Ɨ re ton Yesund ɨraram yomnonda, Petro Yesund yomnonj da, “Ukoyam! Sɨn otomanti im wekenyɨn dɨkɨnd. Sɨ sɨn nowa plaimet raranginum, yɨpa Mornɨm, ɨ yɨpa Mosem, ɨ dɨde yɨpa Eliyam.” Ajɨ ton maka nony awonj nangga mana ton yindonj.