Search form

Luk ma Peba 9:37

Yesu Yɨpa Kewar B'ɨgam Negɨr Wɨngawɨnga Yewaikitawonj

(Mat 17:14-18, 22-23; Mak 9:14-32)

37Ɨ ɨspari ke ket re ton tuwonj dor kumb ke, ukoi rɨga bobo kea tuwonj Yesund wɨpwɨp omnam.