Search form

Luk ma Peba 9:38

38Ɨ odedend ket onggɨt rɨga bobo wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat Yesund ara yɨawonj da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Kon Men mɨtenaen da Man kor b'ɨgand kear omnyɨt, nokɨp ton re kor lesmɨta b'ɨga e.